Det man värderar skyddar man – om att guida för ett mer hållbart samhälle

Varför guidar du? Det är en fråga som jag ibland får när jag guidar i Hagaparken och Ulriksdals slottspark. Ja, varför gör jag det? Vad är det som driver mig?

I grunden är det läraren i mig som knackar på dörren och vill ut. Det är länge sedan jag lämnade läraryrket men drivkraften att förmedla något viktigt till andra betyder lika mycket för mig nu som då. Som ämneslärare guidade jag mina elever i Stockholms olika stadsdelar efter ett rullande schema som började med Gamla stan i årskurs 7 och avslutades med Östermalm i nian. Under årens lopp har jag själv deltagit i ett oräkneligt antal guidningar genom slottssalar, stadskvarter, parker och trädgårdar. Jag har observerat och tänkt att ”det där var bra, det ska jag komma ihåg”.

Det handlar också om ett allt större intresse för vad som händer när en stad som Solna snabbt expanderar. Stora natur- och kulturvärden ska skyddas inom och utom Kungliga Nationalstadsparken samtidigt som helt nya stadsdelar växer fram. Det är klart att det uppstår krockar mellan olika intressen. Ett exempel är det planerade bostadsområdet vid Råstasjön intill Friends Arena. Fler bostäder eller ett skyddat fågelliv och möjlighet för människor att kunna röra sig längs stränderna vid Solnas enda insjö, vad är viktigast? Efter omfattande reaktioner har kommunpolitikerna tvingats till att revidera detaljplanen för området kring sjön. När jag guidar tycker jag att det är viktigt att ta upp den här typen av frågor. Det finns nog ett Råstasjön lite varstans i Sverige, skulle jag tro.

I november 2012 deltog jag i konferensen ”Människan i landskapet” och därifrån fick jag med mig kunskap och redskap som har utvecklat mig som guide. Konferensen arrangerades av Naturhistoriska riksmuseet och Centrum för naturvägledning i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Sveriges hembygdsförbund och länsstyrelsen i Stockholms län. Temat var naturvägledning och kulturmiljöpedagogik med landskapet som utgångspunkt. Jag lyssnade bland annat på föreläsningen ”Dialogmöten i landskapet – hur vi tillämpar den europeiska landskapskonventionen i västra Götalandsregionen”. Sedan deltog jag i workshopen ”Reviewing – tekniker för att involvera deltagarna i guidesituationer” och seminariet ” Nationalstadsparken som arena för lärande och pedagogik”. Delaktighet var konferensens viktigaste ord och Centrum för naturvägledning förklarar i sitt sexpunktsprogram vad det innebär i mötet mellan deltagare och guide.

De sex punkterna är: 1) Alla kan! Genom att involvera deltagarna lär alla sig mer än om guiden hade stått för all förmedling själv. 2) Utgå från platsen! Varje plats har något att berätta – använd platsen inneboende möjligheter. 3) Använd sinnena! Vad är det deltagarna ser, hör, luktar, smakar och känner? Genom att tilltala olika sinnen skapas upplevelser som stannar kvar hos dem. 4) Inspirera mer än informera! Plocka fram bra historier som hjälper deltagarna att skapa en egen relation till platsen. Utmana gärna deras tankar och hjälp dem att se saker ur nya perspektiv. 5) Relatera till deltagarnas vardag och erfarenheter! Fokusera på sådant som de kan upptäcka på hemmaplan. 6) Vilket är ditt budskap som guide? Var tydlig med vad du vill säga.

Sexpunktsprogrammet konkretiserar jag genom att använda metoderna Observation Walk, Wandering och Wondering samt Horseshoe. Observationspromenad syftar till att skärpa upplevelsen och fånga upp bredden av observationer och reaktioner från deltagarna genom att fråga ”Vad la ni märke till ?” eller ”Vad tänkte ni på?”. Det är en metod som jag exempelvis brukar använda mig av i Hagaparken när gruppen har gått över pelousen/den stora gräsmattan och närmar sig Gustav III:s paviljong vid Brunnsviken. Funderingar över hur stor del av naturen i parken som är ursprunglig eller skapad av människohand leder inte sällan till samtal om vad som var och är ”natur”. Metoden Vandra och undra går ut på att deltagarna får i uppgift att ställa frågor om sådant de uppmärksammar enligt modellen ”Jag undrar varför?”, ”Jag undrar vad?” och ”Jag undrar om?”. Vid ett tillfälle ifrågasatte några deltagare avspärrningen omkring Haga slott. En diskussion om allmänhetens rätt att kunna röra sig fritt kontra kronprinsessparets behov av privatliv och skydd följde. Jag föreställer mig att resultatet blev en mer perspektivrik guidning än om jag bara hade konstaterat att en del av parken är avspärrad och att något liknande skedde när kungens föräldrar flyttade in på Haga slott i början av 1930-talet. Hästskon är min favorit bland metoderna som jag fick med mig från konferensen på Riksmuseet. Beroende på var guidningen äger rum kan jag ställa frågan ”Hur kommer området kring Ulriksdals slott att påverkas av nya vägar och bostadsområden?” eller , om platsen är Hagaparken, ”Vilken uppfattning har ni om Gustav III?”.  Någon säger kanske tyrann och en annan samhällsutvecklare eller kulturpersonlighet. Deltagarna tar sedan ställning till alternativen genom att placera sig vid olika punkter i en hästskoform. Ganska snabbt får alla en uppfattning om gruppens skilda uppfattningar och beroende på hur mycket tid man har kan samtalet både breddas och fördjupas.

Det man har sett och upplevt värderar man, och det man värderar vill man skydda. Jag tror att en guidning genom Hagaparken eller Uriksdals slottspark gör att deltagarna får med sig en känsla av ansvar för nationalstadsparken oavsett om man bor i närheten eller inte. De två parkerna kan i bästa fall komma att representera de natur- och kulturvärden som deltagarna har nära sig och kan relatera till. Visst är det intressant och väsentligt att känna till varför och hur det gick till när Gustav III skapade Hagaparken. Men lika viktigt är att för sig själv kunna förklara varför det inte är en bagatell om en ek från början av 1700-talet huggs ner eller några kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs för att en väg måste breddas. I grund och botten handlar det om en insikt att vi alla kan påverka politiska beslut som vi uppfattar som mindre genomtänkta. På så sätt skapar vi en gemensam berättelse om samhället som leder till ett starkare socialt kontrakt mellan människor inte minst i närområdet. Precis som alla tusentals människor gjorde när de skrev på listan mot att exploatera stränderna kring Råstasjön.

Litteratur

Alm, Ulrik, Guiden för naturguiden. Studiefrämjandet (2006).

Tortzen, Anne, Borgerinddragelse. Demokrati i øjenhøjde. Jurist- og Økonomförbundets Forlag (2008).

Tivoli med Desprez’ pensel och min kamera

Tivoli, antikens Tibur, ligger uppe i Tiburtinibergen några mil öster om Rom. I maj 2013 besökte jag staden för att leta upp den exakta platsen där Louis Jean Desprez stod då han målade den dramatiska vyn av Tivoli med Vestatemplet på sin höjd, det forsande vattnet centralt i bilden och de blånande bergen i bakgrunden.

Vy över Tivoli av Louis Jean Desprez från början av 1780-talet. Tillhör Nationalmuseum.

Arkitekten, målaren och teaterdekoratören Louis Jean Desprez (1743-1804) reste på uppdrag runt i södra Italien för att avbilda kända platser och landskap som exempelvis Pompeji, Paestum och Palermo. Han blev känd för att kombinera topografisk exakthet med teatrala effekter. I början av 1780-talet hade turen kommit till Tivoli som sedan antiken var känd för sina förföriskt vackra omgivningar. Det var bara några år innan Desprez kom i Gustav III:s tjänst och blev en av den gustavianska tidens ledande konstnärer. ”Det finns ingen människa, som har minsta spår av fantasi mer än jag och Desprez”, ska kungen ha sagt om fransmannen som blev svensk.

Under sin resa i Italien 1783-84 tog sig Gustav III till Tivoli där han åt en måltid i Sibyllans tempel som skymtar bakom det runda Vestatemplet på Desprez’ akvarell. Tillbaka i Sverige återskapade kungen ett stycke Italien vid Brunnsvikens stränder genom att plocka med sig namn som Albano, Frascati (som blev Frescati) och, så klart, Tivoli.

Louis Jean Desprez måste ha stått nere vid floden Arienes strand när han avbildade Tivoli, ungefär där ett groteskt parkeringshus i betong ligger i dag. På så sätt blev höjdverkan maximal. Bilden är tydligt indelad i tre nivåer med floden närmast betraktaren, staden på sin höjd och bergen i fonden. Själv stod jag på bron från 1800-talet eftersom det i dag är nästan omöjligt att ta sig ner till floden.

Vy över Tivoli från Ponte Gregoriano. Sibyllans tempel skymtar bakom det runda Vestatemplet. Foto: Michael Karlsson, maj 2013.

Tänk om Desprez och jag hade möts där på bron. Hade han känt igen sig? Vad hade han sagt? Parkeringshuset skulle han nog inte ha uppskattat. Men bergen finns kvar liksom den frodigt bevuxna floden även om den är reglerad sedan 1800-talet för att mildra och förhoppningsvis förhindra de återkommande och oftast svåra översvämningarna. Stadssiluetten ser ungefär likadan ut; några hus har tillkommit medan andra har vuxit på höjden med en eller två våningar. Det fyrkantiga tornet strax ovanför trappan till vänster hos Desprez står kvar i hörnet av Via della Sibilla och Via delle Mole. Det är ett av ungefär hundra försvarstorn som byggdes i Tivoli under medeltiden. Och inte minst, de två tempelruinerna från 100-talet fvt dominerar fortfarande stadsbilden. Både det korintiska Vestatemplet och det rektangulära Sibylletemplet byggdes om till kyrkor under medeltiden. Det är förklaringen till att det finns ett kyrktorn på Desprez’ teckning. I modern tid har dock templen återfått sin antika skepnad. Uppgifterna går isär om vilka gudar som templen tillägnades. Kanske var det just eldens och den husliga härdens gudinna Vesta och den tiburtinska sibyllan eller sierskan Albunea. Ett alternativ är att något av templen byggdes för Tiburs skyddsgud Herkules.

Men jag tror att Desprez skulle ha frågat: Var är bron? Det vill säga, den gamla bron som ersattes av Ponte Gregoriano under påven Gregorius XVI:s pontifikat 1830-46. Före Italiens enande var Tivoli en del av Kyrkostaten. Den nya bron med sitt diagonala sidomönster i vitt-grått-svart fick en annan placering längre uppströms. Gästerna på Ristorante I 3 Porcellini i det rosa huset med skylten Sibilla kan blicka ner på punkten för det tidigare brofästet.

Ponte Gregoriano över floden Arienes. Louis Jean Desprez bör ha stått vid det som i dag är brons högra fäste då han målade vyn över Tivoli. Bredvid ligger ett parkeringshus i gult tegel. Foto: nätet.

En annan lätt avläsbar skillnad är att det mindre byggnadsverket längst ner till höger hos Desprez saknas. Han har avbildat en fristående konstruktion bestående av en rektangulär nisch flankerad av pilastrar som bär upp en klassisk tempelfronton. Enligt biljettförsäljaren vid ingången till parken Villa Gregoriana rör det sig om ett antikt offeraltare som användes långt fram i tiden av stadens invånare för att offra till floden med böner om att bli skonade från svåra översvämningar. Man ser också tydligt hur den gamla vägen ringlade sig förbi offeraltaret i en brant uppförsbacke, runt huset med det lilla klocktornet på taket, då ett kloster, nu en restaurang, för att slutligen mynna ut i bron över Arienes. Den största skillnaden mellan då och nu är således hur man tar sig över floden.

Louis Jean Desprez bör ha stått framför det okänsligt placerade parkeringshuset när han målade Tivoli-akvarellen. Foto: Michael Karlsson, maj 2013.

Under antiken byggde rika romare med kejsare som Augustus och Hadrianus i spetsen tempel och luxuösa bostäder i och omkring Tivoli. På 1700- och 1800-talen blev staden en populär vistelseort för konstnärer. I dag tar man sig lätt från hettan i Rom till svalkan i Tivoli. Gör som jag och gå i Louis Jean Desprez’ fotspår!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg på grund av en tallrik

I januari 2014 besökte jag den botaniska trädgården i Rio de Janeiro. I museets svalka stötte jag på något oväntat. I samband med utgrävningen av ett kruthus från 1808 inom trädgårdens område hittade man bland mycket annat en tallrik. Så klart att jag blev förvånad när jag såg vad motivet föreställde. Tivoli! Trots hårdhänt lagning av den blåvita tallriken syns Vestatemplet tydligt liksom kyrktornet invid Sibylletemplet. Kan man anta att tallriken tillverkades i Europa? Kanske är då Napoleon förklaringen till varför tallriken i dag finns i ett litet museum på andra sidan Atlanten. Kejsar Napoleons framryckande arméer tvingade nämligen 1808 den portugiska kungafamiljen att fly till Brasilien. Och vem vet, kanhända packades tallriken ner i det oroliga Lissabon för att packas upp i jättekolonins trygghet.

Tallrik utställd i museet i Jardim Botânico i Rio de Janeiro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur

Den svenska historien, band 10. Gustav III, en upplyst envåldshärskare. Albert Bonniers Förlag (1979).

Informationsbroschyr om Tivoli, utgiven av Comune di Tivoli, Consorzio Turistico Tivoli Incoming och Patrimonio Mondiale Unesco.

Landen, Leif, Gustaf III. En biografi. Wahlström & Widstrand (2004).

Louis Jean Desprez. Tecknare, teaterkonstnär, arkitekt. En utställning ingående i Nationalmuseums 200-årsjubileum. Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (1992).

Wollin, Nils G., Desprez i Sverige. Louis Jean Desprez’ verksamhet 1784-1804. Svenska Allmänna Konstförenings Publikation XLV (1936).

Nelson Mandela och svensk skola

”The divide between the rich and the poor, the privileged and the deprived, the powerful and the marginalised has become marked primarly by a differentiation in access to knowledge and information. Those who have access to cutting-edge knowledge hold the advantage in all arenas of social, political and economic life today.”

Vad har Nelson Mandelas ord från 2001 om skolan och utbildningssystemet i Sydafrika med oss att göra? Det är ett faktum att vår skola har gått från hög grad av likvärdighet till att bli mer och mer olikvärdig. Skillnaderna mellan olika skolor är många gånger enorma. Skolan är en avspegling av samhället i stort. Men hur kan undervisningen organiseras så att alla elever får tillgång till hela bredden av framtidsmöjligheter? Jag tror att det är en av de viktigaste frågorna i dag. I boken ”Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall” menar Per Kornhall att det handlar om demokratins överlevnad.

 

Solna har ingen stadsantikvarie – ett skäl till att ”rödingarna” hotas

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har åtta av landets 290 kommuner en anställd stadsantikvarie: Helsingborg, Höganäs, Karlstad, Landskrona, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Örebro. Sex kommuner använder i stället benämningen kommunantikvarie: Borås, Falun, Nacka, Sollentuna, Värmdö och Uddevall. I Stockholms län är det alltså fyra kommuner som satsar på en anställd antikvarie för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoriska värden. Boverket konstaterar också i en undersökning att tillgången till antikvarisk kompetens i länet är begränsad. Tio kommuner svarar att man helt saknar antikvarisk kompetens.

En stads- eller kommunantikvarie har tre uppgifter: Att bedriva byggnadshistoriska och arkeologiska undersökningar. Att medverka med kulturhistoriska synpunkter i stadsplaneringen. Att sköta ärenden rörande stadens historia. Enligt Boverket är fördelarna med egen antikvarisk kompetens bland annat ”att vunnen kunskap kan stanna kvar i kommunen och att antikvarien är delaktig i hela samhällsbyggnadsprocessen”.

Sedan Michael Thörne slutade 2007 har Solna stad ingen stadsantikvarie. Stadsarkitekten Eva Darolf Linnros är också plan- och byggchef, och hon ska ”indirekt medverka med kulturhistoriska synpunkter i stadsplaneringen”. Det sker genom att hon tar in byggnadsantikvariska utlåtanden som underlag i handläggningen av olika projekt som påverkar stadsbilden i Solna. Ett sådant projekt är rivningshotet som vilar över de så kallade Rödingarna, SJ:s gamla personalarbetarbostäder vid Ulriksdals station. På solna.se beskrivs husen så här: ”Rödingarna” vid Ulriksdals järnvägsstation är goda representanter för SJ:s träarkitektur och mindre personalbostäder från 1910-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och välproportionerade och är dessutom mycket ursprungliga och välbevarade. Tillsammans bildar de en samlad miljö, som utgör en viktig och åskådlig del av områdets järnvägsanknutna historia. Personalbostäderna och miljön har mycket högt kulturhistoriskt värde.

Husen har alltså ”mycket högt kulturhistoriskt värde” men ändå vill staden riva några av dem och förstöra den unika miljön för en mer eller mindre kortsiktig väglösning. Jag efterfrågar en tydlig kulturhistorisk profil hos stadens politiker och tjänstemän. Inhyrda konsulter kan inte axla den rollen. I dag finns det inte någon i stadshuset som kraftfullt och konsekvent arbetar för att bevara stadens kvarvarande sällsynta natur- och kulturhistoriska miljöer. De är för få för att vi ska ha råd att låta dem bli färre. För mig är det en viktig valfråga 2014.

Samlare per definition

Det började med att jag fick ett Tintin-album av tant Lilly när jag skulle fylla sju. Mormors yngsta syster visste nog inte att Solens tempel är en fortsättning på De sju kristallkulorna, men då och där spelade det ingen roll för mig. Jag var fast och ville direkt läsa fler av Hergés berättelser. Dessutom skulle albumen stå i min hylla, ett efter ett. Bilden av mig själv som samlare hade börjat få konturer, skuggningar och linjer. (I dag vårdar jag det första albumet i min ägo som den dyrbaraste av rariteter.)

I början av februari lyssnade jag på Karin M Ekström på blås & knåda på Hornsgatan i Stockholm. Hon forskar om samlandet som fenomen. Varför samlar vi? Hur samlar vi? Vad kännetecknar en samlare? Minst en femtedel av befolkningen i Sverige är samlare, fick jag veta. En person i publiken frågade: Är jag samlare eftersom jag har minst tjugo par skor? Det är skillnad mellan att köpa och att samla, svarade professorn i företagsekonomi. Samlare är medvetna och selektiva genom att sätta gränser för vad samlingen ska innehålla. Det kan handla om skor av ett visst märke, blå vaser från Orrefors tillverkade omkring 1960, äggkoppar i miniatyr eller bensinstationsprylar. Marcus Persson som har skrivit Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet beskriver samlandet som att tingen får betydelse ”som samspelspartners med vilka individer kan upprätta tillförlitliga och stabila relationer”.

Så är det mellan mig och mina Tintin-album. Ganska snart ägde jag alla 24 om jag räknar med det ofullbordade Tintin och alfakonsten. Men det räckte inte. Steget var inte långt till att börja samla på tintiniana. Den röd-vita raketen var länge ett eftertraktat byte liksom kung Ottokars spira i fullstorlek. Under en period samlade jag systematiskt på litteratur om Hergé, böcker, tidningsartiklar och annat tryckt material. Posten gav ett år ut ett vykort med Tintin, Haddock och Milou som står genomblöta på en landsväg efter en åskskur. Ovetande om att Milou hela tiden har burit på ett paraply. När de väl upptäcker det upphör regnet, solen visar sig och Haddock blir förgrymmad. Postens budskap var: Trevlig sommar! Bilden återfinns i Det hemliga vapnet på s 35. Ett tag samlade jag på en servis med Tintin-motiv. Jag fick ihop en liten kanna, ett fat och en skål. Ett typiskt kännetecken för en samlare är att man aldrig blir färdig, och jag är inte på något sätt klar med Tintin. Sedan 30 tillbaka samlar jag även på album på andra språk. Det senaste tillskottet är första delen av Månen tur och retur på afrikaans. Men jag måste ha besökt landet där språket i fråga talas! Det viktigaste är dock att jag fortfarande njuter av att läsa Hergés berättelser om och om igen. Jag ser fram emot vad det helt färska medlemskapet i Generation T – Den svenska Tintinföreningen kan föra med sig av kontakter, idéer och kunskap.

Varför samlar jag? Som ersättning för andra drifter? Tror inte det. Som substitut för sociala relationer? Så var det kanske när jag var barn men inte längre. Fascinerad av ett ämne eller ett område? Ja, det stämmer! Hergés berättelser har fascinerat mig i snart 45 år. För att hitta tillbaka till barndomen, min egen historia? Genom att samla kan jag förstå, hantera och paketera tillvaron på ett sätt som skapar mening och riktning. Livet är en berättelse om förändringar och samlandet hjälper mig att i någon mån få syn på vad jag har varit med om. Tingen blir något mycket mer än det materiella. Det finns en trygghet och stabilitet i samlandet. Eller som författarna till ”En samlare, en story” skriver: ”Man samlar inte för att bli rik på pengar, man samlar för att bli rik på kunskap, få många vänner och få vara en del i en alldeles egen skattjakt”.

 

Litteratur

Boström, Anders & Degerman, Patrick, En samlare, en story. Samlarboken.se (2008).

Ekström, Karin M., ”Samlare i konsumtionskultur”, i Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red), Det nya Sverige. Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-undersökningen 2006. SOM-rapport nr 41.

Hergé, Det hemliga vapnet. Bonnier Carlsen (2005).

Peeters, Benoit, Hergé. Boken om Tintin och hans skapare. Carlsen if (1983).

Persson, Marcus, Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet. Lunds universitet (2007).

Från hovjournalistik till forskning om monarkins symboliska makt

Barbro Alving förknippas i första hand inte med reportage om kungliga händelser men som journalist på Vecko-Journalen skrev hon bland annat om prinsessan Margarets bröllop i London 1960 och Gustaf VI Adolfs begravning 1973. Förmodligen hade Bang backat inför etiketten hovjournalist. När man skriver den svenska hovjournalistikens historia kommer däremot Sten Hedman på Se & Hör ges stort utrymme. I dag har nestorn fått en mängd efterföljare som sätter sina namn i papperstidningar, sociala medier och böcker. En är David Nyhlén på Svensk Damtidning med 145 000 köpare och uppskattningsvis 400 000 läsare. En annan är Roger Lundgren på Kungliga Magasinet där han också är chefredaktör. Vilken roll har dessa tidningar? I en intervju förklarar Karin Lennmor, chefredaktör på Svensk Damtidning, att tidningen ska ”ge en någorlunda juste, glamorös och positiv bild” av det svenska kungahuset. Läsarna vill inte få en granskande och kritisk tidning i sin hand.

Johan T Lindwall och Jenny Alexandersson är hovreportrar på Expressen respektive Aftonbladet. Med ett förflutet på Svensk Damtidning säger Jenny Alexandersson att ”tidigare var man nog rädd för att inte få intervjuer om man stötte sig med hovet men den kungliga familjen är i dag så beroende av svenska medier”. Hon menar att det nu är möjligt att granska monarkins företrädare på ett annat sätt än tidigare. Det gav också Ebba von Sydow, SVTs hovreporter i samband med kronprinsessbröllopet, uttryck för i Publicistklubbens uppmärksammade debatt om journalisten och varumärket i maj 2012. Aftonbladet har också en hovblogg där Jenny Alexandersson lägger ut texter om ”Tårtkalas på Haga slott” och ”Drottning Silvia PO-anmäler flera tidningar”. En trend är att hovreportrarna också lanserar sig som författare. Jenny Alexandersson har skrivit en bok om kronprinsessparets förlovning medan Johan T Lindwalls böcker handlar om ”den privata” Victoria och ”den privata” Madeleine.

De stora dagstidningarna ägnar sig inte åt hovjournalistik. Spiken i kistan var när Svenska Dagbladet för något år sedan upphörde med att varje måndag publicera kungafamiljens veckoprogram. Tillsammans med exempelvis Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten hanterar de nyheter om statsskicket och kungafamiljen som vilka nyheter som helst. Men visst finns det skillnader mellan tidningarna. Medan SvD publicerar debattinlägg och artiklar med rubriker som ”Vi bör vårda och vara stolta över monarkin” och ”Monarkin gynnas av en drottningera” satsar DN på skjutjärnsjournalistik. Ett exempel är kartläggningen av de kungliga stiftelserna och vad apanaget används till.

Hovjournalistiken har sina rötter i drottning Victorias England. Victoria skapade och utnyttjade tidigt ett symbiotiskt förhållande till pressen. På senare år har alltfler forskare från olika discipliner börjat intressera sig för skärningspunkten mellan demokrati, nationalism, monarki, massmedia och populärkultur. De ställer frågor om hur kungahusen och medierna tillsammans formar och skildrar makt, nationell samhörighet, klass, genus och etnicitet. En framstående företrädare för det här forskningsfältet är historikern Sir David Cannadine vid Princeton University i London. Han menar att hemligheten bakom de konstitutionella monarkiernas överlevnad är att de har lyckats att förändra sin roll. Monarkernas politiska makt kom stegvis under 1900-talet att bytas ut mot en symbolisk. Sir David Cannadine var huvudtalare vid ett forskarmöte i Köpenhamn i augusti 2012 för att ”further explore the perspectives for the study of European monarchies in the 19th and 20th centuries and to build a network of researches in the field.” På mötet deltog bland andra historikern Jes Fabricius Møller vid SAXO-institutet i Köpenhamn. I svenska medier dyker hans namn upp då och då som ”kunglig expert”. För Svenska Dagbladets räkning uttalade han sig om vad prinsessan Estelles födelse betyder för monarkins popularitet. Oftare ser man dock historieprofessorn Dick Harrison i rollen som expert på kungliga händelser.

I Sverige är det Cecilia Åse och Kristina Widestedt som intresserar sig för den svenska monarkins symboliska makt. Hur skildras kungafamiljen exempelvis i förhållande till olika socio-ekonomiska grupper eller som representanter för ”det svenska”? Det är en fråga som är dubbel: vilka bilder vill kungafamiljen själv förmedla och hur möter medierna upp, som medskapare eller som kritiker? 2009 utkom statsvetaren Cecilia Åses bok Monarkins makt. Nationell gemenskap i svensk demokrati. Hennes utgångspunkt är att den svenska monarkin inte bör betraktas som en anakronism eller som en betydelselös symbol. Det är tvärtom så att vi ska ta monarkin och hur den påverkar oss på största allvar. Hon visar på konflikter mellan tradition och modernitet. Är det så att den ärftliga tronföljden bidrar till att konservera könsroller och maktrelationer mellan män och kvinnor? I vilken mån kan kungafamiljen, som representant för en traditionell över- och underordning, vara en sammanhållande kraft och garant för ett hållbart samhällskontrakt mellan oss svenskar?

Kristina Widestedt, fil dr i journalistik, säger i en intervju att den följsamma journalistiken har tagit stor plats genom historien ”men nu börjar den allt mer väga över åt andra hållet där man behandlar kungligheter som vilka andra kändisar som helst”. Hon forskar om mediebevakningen av det svenska kungahuset ur historiska och nutida perspektiv för att bidra till ”teori- och metodutveckling inom området mediala representationer av symbolisk makt och nationell identitet”.  Om kungahuset används som en symbol för Sverige – vad är det då för Sverige vi ser? Hur använder medierna kungahuset för sina egna syften? Det är några av Kristina Widestedts forskningsfrågor och det ska bli intressant att följa hennes arbete. Förmodligen kommer hon att förhålla sig till det som hände i Stockholm i januari 2013.

Då delade kronprinsessan ut priset Årets Homo på Gaygalan. I sitt tal sa hon att ”det är en sann glädje för mig att få vara här i kväll. Att få känna er kraft och er glädje. Er gemenskap”. Många tycker att det borde ha skett tidigare, andra att den typen av prisutdelningar är något som kungafamiljen inte borde ägna sig åt. Jag tycker att händelsen bör uppfattas som ett belysande exempel på monarkins balansgång mellan tradition och modernitet. En balansgång som är den stora utmaningen för nuvarande kung och blivande drottning. Kronprinsessan ändrade på gränserna för projektet Sverige genom att justera bilden av hur vi ser på oss själva och hur världen runtomkring uppfattar oss. Det är en sådan förändring som gör att de konstitutionella monarkierna överlever.

Tips på litteratur

Ekedahl, Nils (red), En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte. Norstedts (Stockholm 2010).

Frihammar, Mattias, Ur Svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki. Carlssons (Stockholm 2010).

Harrison, Dick & Schein, Desirée A, Från en säker källa… Sanningen om kungaskandalen. Ica Bokförlag (Stockholm 2012).

Jönsson, Mats & Lundell, Patrik (red), Media and Monarchy in Sweden. Nordicom (Göteborg 2009).

Popova, Susanna, Överklass. En bok om klass och identitet. Lind & Co (Stockholm 2007).

Sandin, Per, Ett kungahus i tiden. Den bernadotteska dynastins möte med medborgarsamhället c:a 1810-1860. Studia Historica Upsaliensia 242. (Uppsala 2011)

Sjöberg, T, Rauscher, D & Meyer, T, Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken. Lind & Co (Stockholm 2010).

Ögren, Mats (red), För Sverige – Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf. Bokförlaget DN (Stockholm 2006).

En viss helgd har sedan århundraden vilat över Hagaparken

Här följer två kapitel ur min kandidatuppsats i historia En viss helgd har sedan århundraden vilat över Hagaparken. Hagaparken som offentlig plats under första delen av 1900-talet. Jag lade fram den vid Historiska institutionen, Stockholms universitet hösten 2010. Vill du läsa hela uppsatsen? Maila mig på info@frescatiutbildning.se och så skickar jag uppsatsen som pdf.

Jag har tagit bort käll- och litteraturhänvisningarna för att öka läsbarheten. Undersökningens källmaterial består av skrivelser från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag till ståthållaren på Haga slott samt ståthållarens svar. Materialet förvaras på Slottsarkivet, en arkivdepå som hör till Riksarkivet. Jag valde att studera åtta år: 1909, 1920, 1930-1932, 1943-1944 och 1951. Med en tidsram på 42 år hoppades jag på att kunna identifiera eventuella förändringar i synen på användningen av Hagaparken. Vem fick tillgång till parken och varför? Vilken social ordning stod ståthållarna för och vad säger det om Sverige i början av 1900-talet?

De utvalda kapitlen är Det kungliga hörnet av Hagaparken och Hagaparken 1943 – från muntlig princip till skriftliga bestämmelser i Solnas hägn. Diskussionen om avstängning av vissa delar av Hagaparken var intensiv inför Kronprinsessparets inflyttning på Haga slott i november 2010. I det första kapitlet visar jag att en liknande diskussionen startade när det stod klart att prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla fick Haga slott som bostad. Men prinsparet och deras växande familj inverkade i mycket begränsad omfattning på tillgängligheten. I det andra kapitlet diskuterar jag ”den traditionella principen”, oskrivna regler om hur Hagaparken och övriga slottsparker skulle få användas av allmänheten. 1943 skrevs dessa regler ner. Så långt jag kan överblicka är jag den förste att beskriva övergången från en muntlig tradition till nedtecknade regler.

En liten hjälp för att snabbt komma in i texten: Konsthistorikern August Hahr skrev 1899 den tegelstenstunga boken De svenska kungliga lustslotten. Prinsessan Teresia eller Hagahertiginnan bodde på Haga slott fram till sin död 1914. Hon var gift med prins August, en yngre bror till Karl XV och Oskar II. Prins Erik var yngste son till Gustaf V och bror till Gustaf VI Adolf.

 

Det kungliga hörnet av Hagaparken

Hahr skriver att Haga är ”en fridlyst plats” eftersom slottet är ”bebodt af en af konunga-husets äldre medlemmar”, det vill säga prinsessan Teresia. Hahr förklarar dock inte vad som menas med ”fridlyst”. Det är fortfarande forskningsmässigt oklart om tillgängligheten begränsades då Haga slott var ”en stilla, undangömd tillflyktsort” för prinsessan Teresia och senare för prins Erik. Efter prins Eriks död 1918 kom det att dröja innan Haga slott åter fick kungliga hyresgäster. Den del av parken som omger slottet nämns endast undantagsvis i källmaterialet. I stället är det parkens södra del med Finnstugan, Tingshusslätten och Vasaslätten som förekommer desto oftare i skrivelserna till och från ståthållaren. I april 1931 tas beslut om att upplåta Haga slott som bostad åt prins Gustaf Adolf. Att renoveringen av slottet pågår i början av 1932 framgår av ett brev från Ester Emelia Karolina Adolfsson, boende i Finnstugan, som vill få tillstånd att sälja kaffe och smörgåsar till arbetsstyrkan. I juni 1932 förlovar sig Gustaf Adolf och Sibylla och i oktober gifter de sig. Inför inflyttningen upplyser riksmarskalken kommunstyrelsen i Stockholm om att en mindre del av Hagaparken skulle komma att stängas av då prinsparet vistas på slottet. (Solna fick stadsrättigheter först 1943.) Men vad innebär en mindre del? Prinsparets behov av skydd står mot allmänhetens rätt att röra sig fritt i parken. Stockholm stad vill inte att förbindelsen till Ekotemplet ska spärras. Lösningen blir en ny gångväg närmare vattnet. Det innebär samtidigt att det blir svårare att hålla allmänheten borta från själva slottet varför riksmarskalken hos länsstyrelsen ansöker om lämplig bevakning av slottet. Det hägnade området kring slottet nämns sedan mycket kortfattat i arrendeavtalet mellan ståthållarämbetet och Stockholms stad 1937.

Frågan om Hagaparkens tillgänglighet skulle komma att prövas under andra världskriget. Sveriges Ungdomsberedskap, ett samarbetsorgan mellan 42 ungdomsorganisationer med prins Gustaf Adolf som ordförande, vill nämligen 1943 anordna ett offentligt valborgsmässobål i området nedanför Koppartälten, där festligheter tidigare har gått av stapeln. Man vill erbjuda allmänheten ett värdefullt program med en appell ”om ungdomens deltagande i för landet viktiga uppgifter”. Ståthållaren kan inte bifalla på grund av att hänsyn måste tas till stockholmarna som besöker parken för rekreation och vederkvickelse. Hänsyn måste också tas till dem som bor på slottet med tillhörande byggnader, det vill säga Gustaf Adolf och Sibylla med familj som i april 1943 bestod av prinsessorna Margareta, Birgitta och Desirée. Till skillnad från Djurgården har ”allmänna möten och sammankomster aldrig fått äga rum” i Hagaparken. ”En viss helgd har sedan århundraden vilat över Hagaparken” och den skulle äventyras om man började ge tillåtelse till möten och sammankomster av olika slag. ”Otrevnad skulle sedan i längden bliva en följd såväl för den som disponera slottet, som för dem som i parken söka sin vederkvickelse”. I svaret till Sveriges Ungdomsberedskap i april 1943 sätter ståthållaren ett namn på detta förhållningssätt: Den traditionella principen. Det bör uppfattas som en oskriven regel som en månad senare sätts på pränt i form av bestämmelser avseende användningen av Hagaparken och övriga slottsparker, men mer om denna betydelsefulla förändring i undersökningens avslutande del.

Allmänheten hade som framkommit fri tillgång till Hagaparken utom området närmast slottet, men synen på denna allmänhet var inte helt oproblematisk. Två skrivelser om Gustaf III:s paviljong och Ekoparken får illustrera problemet. I maj 1943 börjar restaureringen av Gustaf III:s paviljong bli klar. Ståthållaren skriver till riksmarskalken att:

Ett monument av denna karaktär äger något av samma sprödhet som ett gammalt dyrbart instrument och därför skulle det vara ”synnerligen olyckligt om de kulturvärden Haga-paviljongen rymmer skulle exploateras av utomstående, låt vara i filantropiskt syfte.

Ståthållaren föreställer sig att paviljongen kan användas för en fest, en föreställning eller en musiksoaré, men inte till möten eller välgörenhetsfester arrangerade av utomstående organisationer. Helt enkelt därför att ”nivellering kan i dessa tider i vissa fall vara ändamålsenlig, men när det gäller vården av kulturvärden av olika slag får den ej tillgripas.” 1951 ger ståthållaren envoyén Nils K. Ståhle tillstånd till att använda turkiska paviljongen för en enskild sammankomst under vissa förutsättningar: Envoyén och hans sällskap får inte röka i paviljongen eller använda fotogen för att lysa upp den unika träbyggnaden. Eventuella skador ska också ersättas. Borgmästare Johan Enberg tar i slutet av oktober 1943 en promenad som leder honom till Ekotemplet. Han konstaterar att ”en kultur- och skönhetsvårdande ägare har med förtroende och välvilja upplåtit Ekotemplet åt allmänheten för att där kunna fröjda sig åt byggnadens skönhet och egenart”. Men vad händer? Denna allmänhet förstör i stället Gustaf III:s sommarmatsal med klotter, inskriptioner och sentenser som slottsvakterna måste tvätta bort ”för att den anständige besökaren icke skulle generas”. Borgmästaren är upprörd:

Man blygs över att bland vårt folk kan finnas så mycken simpelhet att i en så vacker park och i en byggnad inpå ett kungligt slott sådan råhet och snusk skall exponeras. Detta är ägnat att giva ett mycket lågt betyg om svenska folkets hyfs.

Enberg förespråkar att Ekotemplet efter en eventuell reparation bör inhägnas och att allmänheten ska få besöka byggnaden bara på vissa tider och under överinseende av vakter. I ordningsstadgan från 1951 sägs inget om någon inhägnad av Ekotemplet, däremot att ”det är förbjudet att å byggnader, växande träd, bänkar, stolpar, hägnader, minnesvårdar och dylikt skära, rita, skriva eller på annat sätt åstadkomma skada.” Lösningen blir således ett försök att disciplinera parkens besökare.

Den här delen av undersökningen har visat att prins Gustaf Adolf och hans familj i mycket begränsad grad inverkade på tillgängligheten. Den södra delen av Hagaparken påverkades inte alls och i den norra delen var det endast området närmast slottet som stängdes av. Sedan är det en annan sak att allmänheten betraktades som utomstående av ståthållaren när det kom till frågan om hur Gustaf III:s paviljong och andra byggnader i parken skulle användas. Möjligen kan tillståndet till envoyén Nils K. Ståhle uppfattas som ett exempel på en dold social relation eller en maktrelation som gav vissa personer möjligheter att använda Hagaparken på ett sätt som var stängt för andra personer som ståthållaren definierade som utomstående eller obehöriga i ett klassperspektiv. Det här går att diskutera vidare eftersom undersökningen utifrån valda år i källmaterialet inte kan slå fast om tillståndet till Ståhle var ett undantag eller en del av ett större mönster.

 

Hagaparken 1943 – från muntlig princip till skriftliga bestämmelser i Solnas hägn

Sveriges Ungdomsberedskap ville i april 1943 få tillstånd till att anordna ett offentligt valborgsmässobål. Ståthållaren svarade nej eftersom hänsyn måste tas till både allmänhet och de boende på Haga slott. I svaret, som fick en mer ingående redogörelse i undersökningens fjärde del, används begreppet ”den traditionella principen” för att beskriva detta förhållningssätt. En månad senare den 17 maj 1943 antog riksmarskalken bestämmelser om begagnande av samtliga kungliga slottsparker med tillhörande byggnader som tydliggjorde denna dubbla hänsyn:

  1. Hagaparken och övriga slottsparker får begagnas av allmänheten för rekreation så länge det sker utan olägenhet för medlemmar av den kungliga familjen som bor på slotten.
  2. Tillstånd till anordnande av allmänna möten och välgörenhetsfester beviljas inte.
  3. Tillstånd för användning av parkernas byggnader av kulturhistoriskt värde ska alltid inhämtas från kungen själv. Gustaf III:s paviljong, exempelvis, kan lämpligen användas för en musiksoaré och då ska behållningen komma byggnaden tillgodo.

Det framgår inte av källmaterialet varför de oskrivna reglerna fästes på papper just år 1943, men en förklaring kan vara att trycket på de kungliga parkerna i storstadens absoluta närhet, med Hagaparken som främsta exempel, hade blivit så stort att de Kungliga Hovstaterna såg sig tvungna att strama upp och tydliggöra reglerna för allmänhetens tillgång till parkerna. Är detta första gången som de Kungliga Hovstaterna sätter bestämmelserna om användning av de kungliga parkerna på pränt? Det är en intressant fråga som en mer omfattande undersökning borde kunna belysa.

En viktig förändring för Hagaparkens del, som föregick beslutet om de tre bestämmelserna, var att Solna fick stadsrättigheter den 1 januari 1943. Det förändrade relationen mellan Solna och Stockholm, vilket kommer till starka uttryck i ett ärende som engagerar prins Gustaf Adolf, ståthållaren och Johan Enberg, Solnas första borgmästare. För att hänga med i svängarna bör vi känna till att Stockholms stad 1937 övertog arrendet av Haga trädgårdar från Nordiska Kompaniet med skyldighet att ansvara för skötsel och vård av Hagaparken. I senare hänvisningar till arrendeavtalet betonas att parken är ”fritt upplåten för allmänhetens begagnande” och ”utarrenderad till Stockholms stad som promenadplats för dess invånare”. Under andra världskriget ställdes Sverige inför stora försörjningsproblem som bland annat påverkade bränsleförsörjningen. Bensin var en bristvara och ett bra alternativ var gengasaggregaten som drevs på vedflis, och därför fick Stockholms stads kristidsnämnd 1941 tillåtelse att lägga upp vedförråd i Hagaparken. Hösten 1943 hade dessa vedhögar vuxit i antal och problemen i motsvarande grad. Parken var dåligt upplyst och bland vedhögarna uppehöll sig ljusskygga individer som hade betett sig illa mot framför allt kvinnor som hade skäl att gå genom parken. Det gällde inte minst personalen på Haga slott. Parkvakten Nils Hellqvist, boende i Finnstugan, hade vid upprepade tillfällen fått följa personalen till och från spårvagnen vid Haga södra grindar då de ”efter mörkrets inbrott ej ensamma vågat begiva sig genom parken”. Ingrid Björnberg, kungens barnsköterska, beskriver situationen så här:

Det var också litet ruskigt att gå igenom den mörka parken om kvällarna när jag varit ledig och kom hem sent. Taxi hade man ju inte råd till och 3:ans spårvagn stannade utanför Haga södra grindar en bra bit från slottet. Under krigsåren var hela parken full av vedstaplar, som riktigt tycktes inbjuda skumma figurer att gömma sig bakom, och en av personalen hade faktiskt också blivit överfallen när hon var på hemväg en mörk kväll.

Prins Gustaf Adolf reagerar och det görs en polisutredning. Utan extra resurser till bevakning av parken föreslår solnapolisen att vedupplagen flyttas till Stockholms eget område alternativt förläggs på betryggande avstånd från parkens vägar samtidigt som de inhägnas. Ståthållaren och Johan Enberg är båda kritiska till grannkommunens sätt att hantera ärendet. I ett brev till Stockholms stads kristidsnämnd skriver ståthållaren att ”det synes för övrigt brista i aktning för annans rätt, att en stad tager i anspråk områden belägna i grannstaden utan att först förfråga sig hos sistnämnda stadsmyndigheter”. Enberg menar att Stockholm har ”självvådigt tagit sig till att göra Hagaparken till upplagsplats för sitt vedbehov”, och om stadsstadgorna hade varit tillämpliga i Solna när vedtravningen började hade han förbjudit den. Det faktum att Stockholms stad sedan 1937 ansvarade för skötsel och vård av Hagaparken ledde möjligen till att man i praktiken betraktade parken som en del av den egna staden.

1930 gör ståthållaren länsstyrelsen i Stockholm uppmärksam på att antalet besökande i Hagaparken har ökat väsentligt år från år, och ”högst betydligt” under söndagar och helgdagar. Ståthållaren ansöker om förstärkt polisbevakning under perioden maj-augusti för att kunna hålla ordning i parken. Utan att ha kännedom om länsstyrelsens svar på ståthållarens hemställan om utökad polisbevakning är det av intresse att frågan fördes upp på agendan 1930 eftersom den fick en fortsättning under andra världskriget i samband med händelserna som föranleddes av Stockholms stads hantering av vedupplagen i parken. Solna stad inleder en diskussion med ståthållaren om vilka regler som ska gälla för ordningens upprätthållande i Hagaparken i februari 1943, det vill säga redan en månad efter det att man hade fått stadsrättigheter. Och 1949 antog stadsfullmäktige ordningsföreskrifter för parken.  Redan tidigare hade det rått förbud mot cykeltrafik men nu utökades förbudet till att även gälla motortrafik. Det blev också förbjudet att bada i Brunnsviken och att spela kort. Det som hände under 1940-talet är att både ståthållaren och Solna stad tog ett fastare grepp om Hagaparken. Ståthållaren genom de av riksmarskalken beslutade bestämmelserna 1943 och Solna genom att fastställa ordningsföreskrifter.

Jag menar att den traditionella principen, som fördes vidare från ståthållare till ståthållare, och de skriftliga bestämmelserna från 1943 bör ses som själva ramen för den sociala ordning som gällde i Hagaparken 1909-1951. Det är till denna princip och till dessa bestämmelser som ståthållaren ofta hänvisar i sina svar. Det är av stor betydelse att känna till den dubbla hänsynen till allmänheten å ena sidan och Haga slotts kungliga invånare å den andra för att förstå vilka personer, grupper och aktiviteter som fick tillgång till Hagaparkens offentliga rum.

Vapenbilderna på Ulriksdals slott – en föränderlig berättelse i sten

Ulriksdals slott från borggårdssidan med huvudbyggnadens karakteristiska torn och de två flyglarna i norr och söder. Foto: Michael Karlsson, 2010.

 

Jacob De la Gardie lät bygga Ulriksdals slott i början av 1640-talet. Ätten De la Gardie ägde Ulriksdals slott, eller Jacobsdals slott som det då hette, under närmare 30 år. Änkedrottning Hedvig Eleonora köpte slottet 1669 och skänkte det 1684 till sin sonson prins Ulrik i dopgåva. Prinsen avled kort därefter men sedan dess kallar vi slottet vid Edsviken för Ulriksdal.

Dagens slott är resultatet av flera till- och ombyggnader. Sitt nuvarande utseende fick Ulriksdal under 1720-talet när Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y. hade dispositionsrätten. Nytt var mansardtaket med sitt torn och ”säkerligen tillkom även nu den låga gavelfronten över vardera långfasaden”, enligt konsthistorikern Nils G. Wollin. När man lyfter blicken mot de triangulära gavelfälten på huvudbyggnadens långsidor mot väst och öst blir man nyfiken på vad fältens utsmyckningar vill säga betraktaren. Detsamma gäller de rikt dekorerade portalerna mot borggården och mot Edsvikens vatten. I de fragmentariska skildringarna i äldre och modern litteratur öppnar sig historien om De la Gardieska vapnet som försvann och om Karl XV som slottsherre på Ulriksdal, först som kronprins och sedan som kung.

I äldre litteratur nämns vapenbilderna kortfattat. Författaren Octavia Carlén skriver 1863 att ”omkring och öfver stora dörren åt borggården till äro anbragta vackra ornamentsprydnader i upphöjt arbete, och öfverst synes svenska riksvapnet”. Trettio år senare ger konsthistorikern August Hahr en mer detaljerad beskrivning: ”Hufvudbyggnaden har tre våningar samt ett svartmåladt brutet plåttak. Midt på krönes den af en liten tornspira öfver ett slagverk. Som frontispis är på hvardera långsidan anbragt en liten enkel gafvel, som på framsidan i rik ornamentsskulptur visar Skånes och Oraniens vapen”. Om portalen mot borggården skriver Hahr att ”portalen smyckas öfverst af svenska riksvapnet i gråmålad skulptur”.

 

Portalen i kalksten mot Edsviken . Bågens stenblock framträder med tydliga reliefer och avfasade profiler (s.k. diamantrustik). Bjälken eller arkitraven är rikt utsmyckad med blommor och bladrankor. Portalen avslutas med blomsterurnor på var sin sida om den tomma nischen.  Foto: Michael Karlsson, 2010.

 

De la Gardieska vapnet som försvann (se bilder ovan)

I dag finns det inget på slottets utsida som påminner oss om de båda De la Gardie. Jacob som lät uppföra det och Magnus Gabriel som byggde om och rustade upp slottet. I sin skildring av Ulriksdal ger Octavia Carlén oss dock en viktig ledtråd. Hon skriver att ”tvertigenom slottet är en bred gång, som förer till sjösidan, och äfven omkring stora slottsdörren å denna sida äro upphöjda ornamentsprydnader och öfverst prunkar De la Gardiska vapnet”. Stämmer det att det grevliga vapnet fanns kvar så sent som 1863 då hon skrev sin bok om Ulriksdal? Varför togs det då i så fall bort? Och när skedde det?

I Slott och herresäten i Sverige från 1971 nämns slottsdörren åt sjösidan: ”Det återstår inte mycket av den en gång så rika stendekorationen på Jakobsdal. Det främsta monumentet är nu porten åt sjösidan med diamantrusticerat bågparti, arkitrav och kraftig vegetativ ornamentik samt upptill krönt av blomsterurnor, flankerande en nisch”. Texten kompletteras av ett fotografi med en intressant detalj. I nischen återfinns nämligen en medaljong med ett antikinspirerat manshuvud i relief. Det framgår att medaljongen har tillkommit ”senare”, det vill säga efter Jacob De la Gardies tid. Nischen är i dag tom. Fotografiet är tyvärr inte daterat och man frågar sig när och varför medaljongen plockades bort.

 

Gavelfältet på huvudbyggnadens östra fasad mot Edsviken. Den öppna hertigkronan kröner alliansvapnet mellan kronprins Karl och kronprinsessan Lovisa. Foto: Michael Karlsson, 2010.

 

Karl XV som kronprins på Ulriksdal (se bilder ovan)

Karl XV fick dispositionsrätten till Ulriksdals slott som kronprins 1856. Det manifesterades tydligt i slottets exteriör. Enligt uppgift från f.d. slottsarkitekten Peter von Knorring hade gavelfälten från 1720-talet omgärdat varsitt runt fönster. Dessa fönster ersattes någon gång 1856-1859 av ett alliansvapen som visar att det är kronprins Karl och kronprinsessan Lovisa som nu bebor slottet. De gifte sig 1850.

Fredrik Wilhelm Scholander tog fram ett förslag till en omfattande restaurering av slottet. I Ulriksdal under 350 år berättar konstvetaren Göran Alm att ”kronprinsen och hans arkitekt drömde om att omvandla slottet till ett märkligt 1600-tals palats med en intressant blandning av nederländsk och venetiansk renässans”. Det bör alltså ha varit Scholander som ansvarade för förändringen av gavelfälten.

Gavelfältens alliansvapen kröns av den öppna hertigkronan med Vasaättens vase. Vapenskölden är tvådelad. Det högra heraldiska fältet visar griphuvudet i Skånes landskapsvapen – Karl var hertig av Skåne. Det vänstra heraldiska fältet visar huset Oranien-Nassaus lejon som håller ett uppåtriktat svärd i den högra ramen och ett knippe med sju pilar i den vänstra ramen – Lovisa var brorsdotter till Vilhelm III av Nederländerna.

 

Portalen mot borggården kröns av det stora riksvapnet med den slutna kungakronan. Foto: Michael Karlsson, 2010.

 

Karl XV som kung på Ulriksdal (se bilder ovan)

Kronprinstiden på Ulriksdal varade i tre år. 1859 blev Karl kung under namnet Karl XV, något som också kom att sätta avtryck i slottets arkitektur. Det är portalen mot borggården som görs om och även den här gången bör det ha varit Fredrik Wilhelm Scholander som ritade den nya portalen. Den skulle enligt de omfattande ombyggnadsplanerna ha ingått i en ny anslående slottsentré. En av Scholanders ritningar, som återfinns i De svenska kungliga lustslotten, visar en rikt ornamenterad halvcirkelformad pelargång som bär upp en balkong med anslutning till bland annat Riddarsalen och Jaktsalen. Gavelfältet skymtar i ritningens övre vänstra hörn, slottsporten är däremot inte avbildad. Förmodligen var det de stora kostnaderna som satte gränser för vad som var möjligt att genomföra.

Dagens renässansinspirerade portal kröns av det stora riksvapnet med den slutna kungliga kronan. Vapenskölden är tredelad. Det högra heraldiska fältet är tudelat med tre kronor i det övre fältet och Folkungarnas krönta lejon i det nedre. Det vänstra heraldiska fältet visar det norska riksvapnet med lejonet som håller i en yxa – Sverige och Norge var i union 1814-1905. Hjärtskölden visar ätten Bernadottes vapen med Vasaättens vase och furstendömet Ponte Corvos (”den böjda bron”) under en örn. Ponte Corvo ligger söder om Rom och tilldelades marskalk Jean Baptiste Bernadotte av kejsar Napoleon 1806. Med området följde en hertigtitel. Som nyvald kronprins av Sverige avstod Bernadotte 1810 från sitt italienska furstendöme, men den böjda bron finns fortfarande kvar i Bernadotternas vapen.

Portalen ersatte alltså en äldre ingång från borggårdssidan. Det är rimligt att anta att den i någon form berättade om tidigare ägare som uppskattade att vistas på Ulriksdal. Hedvig Eleonora, Ulrika Eleonora d.y., Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika visade alla stort intresse för slottet. Så även Gustav III under en tid. Det är svårt att tänka sig att inte någon av dem ville manifestera sig själv och sin ätt genom att placera det pfalziska eller holstein-gottorpska vapnet på ett eller flera ställen på slottets utsida.

 

Några frågor som vill ha svar

Stämmer det att det De la Gardieska vapnet fanns kvar så sent som på 1860-talet? När togs det bort och varför? Förhoppningsvis ges svaren i bokverket De Kungliga Slotten när utgivningen kommer fram till Ulriksdals slott. Man får anta att även någon av företrädarna för de pfalziska och holstein-gottorpska ätterna lät sätta dit ättens vapen på slottets utsida, vapen som senare av någon anledning avlägsnades. Hedvig Eleonora och hennes efterföljare var alla väl medvetna om vikten av att använda sig av den tidens medier. Vapenbilder i sten var ett kraftfullt sådant fastän föränderligt.

 

Litteratur

Alm, Göran, ”Några glimtar från en 350-årig historia”, i Björkhem, Uno (red), Ulriksdal under 350 år. Carlssons (Stockholm 1995).

Burke, Peter, En kung blir till. Myter och propaganda kring Ludvig XIV. Tiden/Athena (Stockholm 1996).

Bäckmark, Magnus & Wasling, Jesper, Heraldiken i Sverige. Historiska Media (Lund 2001).

Carlén, Octavia, Ulriksdal, dess historia, samlingar och närmaste omgifningar. (Stockholm 1863).

Hahr, August, De svenska kungliga lustslotten. Fröléen & Comp (Stockholm 1899).

Johansson, Britt-Inger, ”Maktens rum och rummens makt – en ny dynasti flyttar in”, i Ekedahl, Nils (red), En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV och familjen Bernadotte. Norstedts (Stockholm 2010).

Lagerqvist, Lars O., Karl XIV Johan. En fransman i Norden. Bokförlaget Prisma (Stockholm 2005).

Wollin, Nils G., ”Ulriksdalsstudier”, i Samfundet S:t Eriks årsbok 1926. Wahlström & Widstrand (Stockholm 1926).

von Malmborg, Boo, ”De kungliga slotten, 1. Ulriksdal”, i Slott och herresäten i Sverige. Allhems Förlag (Malmö 1971).

 

©Michael Karlsson, 2013

Hur många träd finns det i Solna?

Det är en fråga som är viktigare än man tror. Svaret visar nämligen hur stor eller liten plats naturen har i Solna stad, en av landets snabbast växande kommuner. Solna har 110 kvm grönområde per invånare och av det förvaltar staden 43 kvm. En tredjedel av stadens yta ligger inom Kungliga Nationalparkens gränser. Jag vill ta reda på vilken kunskap som finns om träden i Solna. Inventeras träden? Finns det skötselplaner? Ersätts varje nedhugget träd med ett nytt? Intresserar sig kommunens politiker och tjänstemän för förhållandet mellan träd och människors välbefinnande?

I kommunfullmäktige förs diskussionen om träden i Solna mellan framför allt två personer: Susanne Nordling från Miljöpartiet, en del av oppositionen och Folkpartiets Anders Ekegren, stadsbyggnadsnämndens ordförande. I en interpellation frågade Nordling på vilket sätt staden kontrollerar att träd och grönytor återplanteras eller återskapas inom rimlig tid när ett område bebyggs. Hon frågade också om staden för statistik över hur många träd som fälls per år, inte minst särskilt gamla träd, och i vilken takt de ersätts? Ekegren svarade att det inte finns någon sådan statistik. Nordling lade därefter fram en motion om årlig statistik över förändringar i stadens trädbestånd. Motionen kommer att tas upp i kommunfullmäktige någon gång under våren.

Vi vet alltså inte hur många träd det finns i Solna. I Stockholms stad räknar man med att det finns 30 000 träd och att en verkningsfull trädskötsel kostar 300 kronor per träd. Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Där får man 967 träffar på Solna. Innanför stadens gränser finns det alltså nästan tusen jätteträd (grövre än en meter i diameter), mycket gamla träd och stora ihåliga träd. Träd som är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Det handlar om ekar, aspar, lindar och bokar. 2011 skrev Erik Olsson vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet om just dessa träd. En av hans slutsatser är att de ekar som har potential att bli stora och gamla är hotade på flera håll i Solna. De så kallade ekefterträdarna behöver befrias från sly och vegetation som konkurrerar om livsrummet. Det är med andra ord inte särskilt svårt att hitta information om särskilt skyddsvärda träd i Solna. Lägg därtill att det finns metodik för trädinventering. Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram riktlinjer för inventering av träd i stadsmiljö i samarbete med forskare, beställare och utförare.

Solna fick sina stadsprivilegier 1943 och aldrig tidigare i stadens historia har så stora grönområden förvandlats till bebyggda kvarter och infrastruktur. Staden får en mer sammanhängande bebyggelse med en tydligare stadskaraktär när exempelvis Nya Ulriksdal och Hagastaden växer fram. På solna.se presenteras staden som ”en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls.” Men rör det sig om lugn och puls i skön harmoni eller om ett konfliktfyllt möte? Det är bra att det tillkommer nya parker som Fröfjärdsparken i Frösunda och Spegeldammsparken i Järvastaden. Det är bra att staden har tagit ett interimistiskt skydd för träden i nationalstadsparken som säger att det där 2011-2014 krävs tillstånd för fällning av träd över en viss storlek. Samtidigt gör den planerade utbyggnaden av Arenastaden med bostadsbebyggelse norr och öster om Råstasjön att man undrar över vad som prioriteras, natur eller tillväxt. Området runt Råstasjön med sitt rika fågelliv är en delvis bortglömd del av Solna där naturen har fått sköta sig själv. Många hävdar att viktiga naturvärden skulle försvinna med bebyggda stränder.

Jag hoppas att kommunfullmäktige säger ja till Susanne Nordlings förslag att skaffa sig en bild av hur trädbeståndet i Solna ser ut. Området runt Råstasjön erbjuder ett intressant case: Vilka träd finns det längs sjöns stränder? Vilka är skyddsvärda? Hur mycket kostar det att vårda dessa träd? Vad betyder svaren för en eventuell exploatering av området? Jag förordar mer av riktig stad på rätt ställe, exempelvis längs Solnavägen och intill Stora Frösunda men inte vid Råstasjön. Lars Johansson är stadsträdgårdsmästare i Solna (en nyinrättad tjänst sedan september 2012). I en intervju betonar han vardagsgrönskans betydelse för människors trivsel och hälsa. Det ska aldrig vara långt till en park i Solna. Lars Johansson vill också skapa en dialog med stadens invånare om parkerna och det gröna. En prioriterad uppgift för honom är att revidera den så kallade grönplanen från 1991. Förhoppningsvis kommer frågan om hur många träd det finns i Solna att få stort utrymme i planen liksom övergripande riktlinjer för att skilja på grönområden som ska skyddas för framtiden och gråtrista delar av kommunen som har allt att vinna på mer en stadslik förtätning med vass arkitektur.

Inom några få år vill jag kunna läsa om hur Solna stad inventerar, sköter och utvidgar trädbeståndet. Och hur staden på olika sätt berättar för oss som bor och arbetar här varför träden är viktiga och vad var och en av oss kan bidra med för att göra Solna grönare och därmed ännu bättre.

Är jag allmän eller särskild?

I augusti 1976 började jag på det nivågrupperade högstadiet. 14 år tidigare hade den allmänna nioåriga grundskolan sjösatts och för första gången i svensk utbildningshistoria skulle alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund läsa tillsammans. Jag hade valt allmän matematik och allmän engelska. Av tillvalsämnena franska, tyska, ekonomi, konst och teknik valde jag ekonomi. Hur kom det sig att jag valde som jag gjorde? Det var nog egentligen inte så mycket av ett verkligt val från min sida. Mitt minne är att mamma och jag träffade Torsten, min klasslärare på mellanstadiet. Torsten beskrev mig som icke-teoretiker och rekommenderade att jag skulle slå in på det allmänna spåret. Jag kommer från en familj utan några akademiska traditioner. Det blev ingen diskussion om vad valen skulle betyda för mina framtida möjligheter utan mamma och jag litade på Torstens erfarenhet och omdöme. Särskilda kurser och ytterligare språk var något för andra men inte för mig.

Allmän betyder gemensam och tillgänglig för alla men också vardaglig och banal. Särskild betyder olik, differentierad och speciell. Redan från början skavde mina val. Det var stökigt i allmänklasserna och jag kände mig inte hemma där. Redan efter några veckor valde jag om till särskild matematik, särskild engelska och allmän tyska. Det gick lätt och snabbt vad jag kommer ihåg. Jag minns också känslan av att ha bytt upp mig, att tillhöra dem som räknades och hade en annan framtid framför sig än en livslång anställning på gummifabriken. Någon gång under hösten 1976 började mitt nya liv som gav mig motivation och en riktning framåt.

I och med den nya läroplanen 1994 plockades de allmänna och särskilda kurserna bort. Men nivågruppering är fortfarande en realitet på många skolor. Läsåret 2008/2009 införde Centralskolan i Perstorp en nivågruppering i årskurs 7. Utifrån kriterier som förkunskaper och arbetstempo delades eleverna in i fyra klasser: repetitionsklass, mellanklasser och en snabb klass. Det fanns ingen rörlighet mellan klasserna utan eleverna blev kvar i sin klass genom hela högstadiet. Naturligtvis blev det debatt och i dag är systemet borta. Petar man på ytan hittar man dock nivågrupperande speciallösningar på en fjärdedel av landets skolor enligt en studie av Joanna Giota. Det som händer är att teoretiskt svaga elever placeras tillsammans med elever som kanske har svårt med motivation och koncentration på grund av svåra hemförhållanden. I en sådan grupp blir det mycket svårt att ägna sig åt ett systematiskt lärande. En dumstämpel naglas fast på de svaga eleverna, något som de får hantera resten av livet. Framtida livschanser begränsas.

Det finns skolor som arbetar helt annorlunda. En sådan är Gustav Adolfsskolan i Alingsås som har fått beröm av Skolinspektionen för sitt sätt att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Steg 1 är att utgå från elever med svårigheter. I steg 2 lägger man på de utmaningar som andra elever behöver för att nå sin fulla potential. Resultatet blir en skola där olikheterna är synliga. Genom rektors ledning, samsyn i kollegiet och nära samarbete med föräldrarna kan varje elev nå långt i en miljö där olikheter respekteras och tas till vara.

Hur ser framtiden ut? Blir det fler Centralskolor eller Gustav Adolfsskolor? Helt klart är att det finns sega strukturer i skolan som det är svårt att bli av med, och en sådan är just okritisk användning av mindre grupper utifrån en mer eller mindre underbyggd indelning av elever. Samtidigt finns det starka positiva krafter i skolan. Jag tänker bland annat på att det blir allt vanligare att arbeta med bedömning för lärande. BFL bygger på att bedömningen ska hjälpa och inte stjälpa eleven. Var befinner du dig nu i förhållande till målen? Vart ska du? Vad krävs för att du ska lyckas med det? Det är frågor som fler och fler lärare och elever i dag ställer. Eleverna förs med professionell hand vidare i sitt lärande medan lärarna får underlag för att utvärdera och förbättra sin undervisning. I Gustav Adolfsskolor händer precis det. Där behöver ingen ta ställning till om man är allmän eller särskild.