Det man värderar skyddar man – om att guida för ett mer hållbart samhälle

Varför guidar du? Det är en fråga som jag ibland får när jag guidar i Hagaparken och Ulriksdals slottspark. Ja, varför gör jag det? Vad är det som driver mig?

I grunden är det läraren i mig som knackar på dörren och vill ut. Det är länge sedan jag lämnade läraryrket men drivkraften att förmedla något viktigt till andra betyder lika mycket för mig nu som då. Som ämneslärare guidade jag mina elever i Stockholms olika stadsdelar efter ett rullande schema som började med Gamla stan i årskurs 7 och avslutades med Östermalm i nian. Under årens lopp har jag själv deltagit i ett oräkneligt antal guidningar genom slottssalar, stadskvarter, parker och trädgårdar. Jag har observerat och tänkt att ”det där var bra, det ska jag komma ihåg”.

Det handlar också om ett allt större intresse för vad som händer när en stad som Solna snabbt expanderar. Stora natur- och kulturvärden ska skyddas inom och utom Kungliga Nationalstadsparken samtidigt som helt nya stadsdelar växer fram. Det är klart att det uppstår krockar mellan olika intressen. Ett exempel är det planerade bostadsområdet vid Råstasjön intill Friends Arena. Fler bostäder eller ett skyddat fågelliv och möjlighet för människor att kunna röra sig längs stränderna vid Solnas enda insjö, vad är viktigast? Efter omfattande reaktioner har kommunpolitikerna tvingats till att revidera detaljplanen för området kring sjön. När jag guidar tycker jag att det är viktigt att ta upp den här typen av frågor. Det finns nog ett Råstasjön lite varstans i Sverige, skulle jag tro.

I november 2012 deltog jag i konferensen ”Människan i landskapet” och därifrån fick jag med mig kunskap och redskap som har utvecklat mig som guide. Konferensen arrangerades av Naturhistoriska riksmuseet och Centrum för naturvägledning i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Sveriges hembygdsförbund och länsstyrelsen i Stockholms län. Temat var naturvägledning och kulturmiljöpedagogik med landskapet som utgångspunkt. Jag lyssnade bland annat på föreläsningen ”Dialogmöten i landskapet – hur vi tillämpar den europeiska landskapskonventionen i västra Götalandsregionen”. Sedan deltog jag i workshopen ”Reviewing – tekniker för att involvera deltagarna i guidesituationer” och seminariet ” Nationalstadsparken som arena för lärande och pedagogik”. Delaktighet var konferensens viktigaste ord och Centrum för naturvägledning förklarar i sitt sexpunktsprogram vad det innebär i mötet mellan deltagare och guide.

De sex punkterna är: 1) Alla kan! Genom att involvera deltagarna lär alla sig mer än om guiden hade stått för all förmedling själv. 2) Utgå från platsen! Varje plats har något att berätta – använd platsen inneboende möjligheter. 3) Använd sinnena! Vad är det deltagarna ser, hör, luktar, smakar och känner? Genom att tilltala olika sinnen skapas upplevelser som stannar kvar hos dem. 4) Inspirera mer än informera! Plocka fram bra historier som hjälper deltagarna att skapa en egen relation till platsen. Utmana gärna deras tankar och hjälp dem att se saker ur nya perspektiv. 5) Relatera till deltagarnas vardag och erfarenheter! Fokusera på sådant som de kan upptäcka på hemmaplan. 6) Vilket är ditt budskap som guide? Var tydlig med vad du vill säga.

Sexpunktsprogrammet konkretiserar jag genom att använda metoderna Observation Walk, Wandering och Wondering samt Horseshoe. Observationspromenad syftar till att skärpa upplevelsen och fånga upp bredden av observationer och reaktioner från deltagarna genom att fråga ”Vad la ni märke till ?” eller ”Vad tänkte ni på?”. Det är en metod som jag exempelvis brukar använda mig av i Hagaparken när gruppen har gått över pelousen/den stora gräsmattan och närmar sig Gustav III:s paviljong vid Brunnsviken. Funderingar över hur stor del av naturen i parken som är ursprunglig eller skapad av människohand leder inte sällan till samtal om vad som var och är ”natur”. Metoden Vandra och undra går ut på att deltagarna får i uppgift att ställa frågor om sådant de uppmärksammar enligt modellen ”Jag undrar varför?”, ”Jag undrar vad?” och ”Jag undrar om?”. Vid ett tillfälle ifrågasatte några deltagare avspärrningen omkring Haga slott. En diskussion om allmänhetens rätt att kunna röra sig fritt kontra kronprinsessparets behov av privatliv och skydd följde. Jag föreställer mig att resultatet blev en mer perspektivrik guidning än om jag bara hade konstaterat att en del av parken är avspärrad och att något liknande skedde när kungens föräldrar flyttade in på Haga slott i början av 1930-talet. Hästskon är min favorit bland metoderna som jag fick med mig från konferensen på Riksmuseet. Beroende på var guidningen äger rum kan jag ställa frågan ”Hur kommer området kring Ulriksdals slott att påverkas av nya vägar och bostadsområden?” eller , om platsen är Hagaparken, ”Vilken uppfattning har ni om Gustav III?”.  Någon säger kanske tyrann och en annan samhällsutvecklare eller kulturpersonlighet. Deltagarna tar sedan ställning till alternativen genom att placera sig vid olika punkter i en hästskoform. Ganska snabbt får alla en uppfattning om gruppens skilda uppfattningar och beroende på hur mycket tid man har kan samtalet både breddas och fördjupas.

Det man har sett och upplevt värderar man, och det man värderar vill man skydda. Jag tror att en guidning genom Hagaparken eller Uriksdals slottspark gör att deltagarna får med sig en känsla av ansvar för nationalstadsparken oavsett om man bor i närheten eller inte. De två parkerna kan i bästa fall komma att representera de natur- och kulturvärden som deltagarna har nära sig och kan relatera till. Visst är det intressant och väsentligt att känna till varför och hur det gick till när Gustav III skapade Hagaparken. Men lika viktigt är att för sig själv kunna förklara varför det inte är en bagatell om en ek från början av 1700-talet huggs ner eller några kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs för att en väg måste breddas. I grund och botten handlar det om en insikt att vi alla kan påverka politiska beslut som vi uppfattar som mindre genomtänkta. På så sätt skapar vi en gemensam berättelse om samhället som leder till ett starkare socialt kontrakt mellan människor inte minst i närområdet. Precis som alla tusentals människor gjorde när de skrev på listan mot att exploatera stränderna kring Råstasjön.

Litteratur

Alm, Ulrik, Guiden för naturguiden. Studiefrämjandet (2006).

Tortzen, Anne, Borgerinddragelse. Demokrati i øjenhøjde. Jurist- og Økonomförbundets Forlag (2008).

Tivoli med Desprez’ pensel och min kamera

Tivoli, antikens Tibur, ligger uppe i Tiburtinibergen några mil öster om Rom. I maj 2013 besökte jag staden för att leta upp den exakta platsen där Louis Jean Desprez stod då han målade den dramatiska vyn av Tivoli med Vestatemplet på sin höjd, det forsande vattnet centralt i bilden och de blånande bergen i bakgrunden.

Vy över Tivoli av Louis Jean Desprez från början av 1780-talet. Tillhör Nationalmuseum.

Arkitekten, målaren och teaterdekoratören Louis Jean Desprez (1743-1804) reste på uppdrag runt i södra Italien för att avbilda kända platser och landskap som exempelvis Pompeji, Paestum och Palermo. Han blev känd för att kombinera topografisk exakthet med teatrala effekter. I början av 1780-talet hade turen kommit till Tivoli som sedan antiken var känd för sina förföriskt vackra omgivningar. Det var bara några år innan Desprez kom i Gustav III:s tjänst och blev en av den gustavianska tidens ledande konstnärer. ”Det finns ingen människa, som har minsta spår av fantasi mer än jag och Desprez”, ska kungen ha sagt om fransmannen som blev svensk.

Under sin resa i Italien 1783-84 tog sig Gustav III till Tivoli där han åt en måltid i Sibyllans tempel som skymtar bakom det runda Vestatemplet på Desprez’ akvarell. Tillbaka i Sverige återskapade kungen ett stycke Italien vid Brunnsvikens stränder genom att plocka med sig namn som Albano, Frascati (som blev Frescati) och, så klart, Tivoli.

Louis Jean Desprez måste ha stått nere vid floden Arienes strand när han avbildade Tivoli, ungefär där ett groteskt parkeringshus i betong ligger i dag. På så sätt blev höjdverkan maximal. Bilden är tydligt indelad i tre nivåer med floden närmast betraktaren, staden på sin höjd och bergen i fonden. Själv stod jag på bron från 1800-talet eftersom det i dag är nästan omöjligt att ta sig ner till floden.

Vy över Tivoli från Ponte Gregoriano. Sibyllans tempel skymtar bakom det runda Vestatemplet. Foto: Michael Karlsson, maj 2013.

Tänk om Desprez och jag hade möts där på bron. Hade han känt igen sig? Vad hade han sagt? Parkeringshuset skulle han nog inte ha uppskattat. Men bergen finns kvar liksom den frodigt bevuxna floden även om den är reglerad sedan 1800-talet för att mildra och förhoppningsvis förhindra de återkommande och oftast svåra översvämningarna. Stadssiluetten ser ungefär likadan ut; några hus har tillkommit medan andra har vuxit på höjden med en eller två våningar. Det fyrkantiga tornet strax ovanför trappan till vänster hos Desprez står kvar i hörnet av Via della Sibilla och Via delle Mole. Det är ett av ungefär hundra försvarstorn som byggdes i Tivoli under medeltiden. Och inte minst, de två tempelruinerna från 100-talet fvt dominerar fortfarande stadsbilden. Både det korintiska Vestatemplet och det rektangulära Sibylletemplet byggdes om till kyrkor under medeltiden. Det är förklaringen till att det finns ett kyrktorn på Desprez’ teckning. I modern tid har dock templen återfått sin antika skepnad. Uppgifterna går isär om vilka gudar som templen tillägnades. Kanske var det just eldens och den husliga härdens gudinna Vesta och den tiburtinska sibyllan eller sierskan Albunea. Ett alternativ är att något av templen byggdes för Tiburs skyddsgud Herkules.

Men jag tror att Desprez skulle ha frågat: Var är bron? Det vill säga, den gamla bron som ersattes av Ponte Gregoriano under påven Gregorius XVI:s pontifikat 1830-46. Före Italiens enande var Tivoli en del av Kyrkostaten. Den nya bron med sitt diagonala sidomönster i vitt-grått-svart fick en annan placering längre uppströms. Gästerna på Ristorante I 3 Porcellini i det rosa huset med skylten Sibilla kan blicka ner på punkten för det tidigare brofästet.

Ponte Gregoriano över floden Arienes. Louis Jean Desprez bör ha stått vid det som i dag är brons högra fäste då han målade vyn över Tivoli. Bredvid ligger ett parkeringshus i gult tegel. Foto: nätet.

En annan lätt avläsbar skillnad är att det mindre byggnadsverket längst ner till höger hos Desprez saknas. Han har avbildat en fristående konstruktion bestående av en rektangulär nisch flankerad av pilastrar som bär upp en klassisk tempelfronton. Enligt biljettförsäljaren vid ingången till parken Villa Gregoriana rör det sig om ett antikt offeraltare som användes långt fram i tiden av stadens invånare för att offra till floden med böner om att bli skonade från svåra översvämningar. Man ser också tydligt hur den gamla vägen ringlade sig förbi offeraltaret i en brant uppförsbacke, runt huset med det lilla klocktornet på taket, då ett kloster, nu en restaurang, för att slutligen mynna ut i bron över Arienes. Den största skillnaden mellan då och nu är således hur man tar sig över floden.

Louis Jean Desprez bör ha stått framför det okänsligt placerade parkeringshuset när han målade Tivoli-akvarellen. Foto: Michael Karlsson, maj 2013.

Under antiken byggde rika romare med kejsare som Augustus och Hadrianus i spetsen tempel och luxuösa bostäder i och omkring Tivoli. På 1700- och 1800-talen blev staden en populär vistelseort för konstnärer. I dag tar man sig lätt från hettan i Rom till svalkan i Tivoli. Gör som jag och gå i Louis Jean Desprez’ fotspår!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg på grund av en tallrik

I januari 2014 besökte jag den botaniska trädgården i Rio de Janeiro. I museets svalka stötte jag på något oväntat. I samband med utgrävningen av ett kruthus från 1808 inom trädgårdens område hittade man bland mycket annat en tallrik. Så klart att jag blev förvånad när jag såg vad motivet föreställde. Tivoli! Trots hårdhänt lagning av den blåvita tallriken syns Vestatemplet tydligt liksom kyrktornet invid Sibylletemplet. Kan man anta att tallriken tillverkades i Europa? Kanske är då Napoleon förklaringen till varför tallriken i dag finns i ett litet museum på andra sidan Atlanten. Kejsar Napoleons framryckande arméer tvingade nämligen 1808 den portugiska kungafamiljen att fly till Brasilien. Och vem vet, kanhända packades tallriken ner i det oroliga Lissabon för att packas upp i jättekolonins trygghet.

Tallrik utställd i museet i Jardim Botânico i Rio de Janeiro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur

Den svenska historien, band 10. Gustav III, en upplyst envåldshärskare. Albert Bonniers Förlag (1979).

Informationsbroschyr om Tivoli, utgiven av Comune di Tivoli, Consorzio Turistico Tivoli Incoming och Patrimonio Mondiale Unesco.

Landen, Leif, Gustaf III. En biografi. Wahlström & Widstrand (2004).

Louis Jean Desprez. Tecknare, teaterkonstnär, arkitekt. En utställning ingående i Nationalmuseums 200-årsjubileum. Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (1992).

Wollin, Nils G., Desprez i Sverige. Louis Jean Desprez’ verksamhet 1784-1804. Svenska Allmänna Konstförenings Publikation XLV (1936).